Характеристика дій менеджера 9.9

Менеджер типу 9.9 поєднує високу турботу про виробництво (9 балів) і високу турботу про підлеглих (9 балів).

Його дії базуються на уявленні про відсутність між цілями організації й потребами персоналу. Це інтеграція (синтез) двох пріоритетів.

Менеджер задовольняє потреби працівників у тій мірі, у в якій вони досягли цілей організації.

Він використовує такі принципи і правила:

1.Поєднання високих результатів праці підлеглих з рівнем досягнення цілей організації.

2.Особистий вклад у доходи фірми — це успіхи кожного пра­цівника.

3.Однакові відносини як до вищого керівництва, так і до підлеглих.

4.Відданість колективу і зацікавленість у конкурентоспромож­ності організації.

Менеджери типу 9.9 залучають кожного працівника в активну і творчу діяльність.

У практичній діяльності вони характеризуються такою поведін­кою:

1. Ініціативність

1.Проявляє високу активність, енергійність, здат­ність виконувати складні роботи.

2.Створює умови для творчого прояву ініціативи,
прийняття активної участі у справах організації.

Він не може сказати, що це не його проблема або не­хай хтось інший нею займається.

2. Інформованість

1.Інформаційні проблеми носять всебічний, вичерп­ний характер.

2.Ретельно вивчає всі факти й дані, чітко відрізняє факти від думки.

3.Фундаментальна і висока освіченість про справи організації.

З. Захист своєї думки

1.Завжди впевнений у собі, відстоює свою думку, яка обумовлена відношенням до неї підлеглих і колег.

2.Вияснення дійсного стану і його наслідків.

3.Здійснюється на основі зв'язків між поведінкою підлеглого і наслідками його дій.

4. Прийняття рішень

1.Рішення приймаються швидко, тому що вони обу­мовлені необхідною й достовірною інформацією.

2.Процес прийняття рішень направлений на досяг­нення взаєморозуміння й згоди між тими, кого воно стосується.

5. Розв'язання конфліктів

1.Високі професійні уміння і навички дають мож­ливість менеджеру створювати суперечність і роз­біжність, вирішення яких дає можливість знайти оптимальне рішення завдань, але при цьому почут­тя ворожості у відносинах між працівниками не ви­никає.2.Менеджер використовує такі методи подолання конфліктів:

1)Залучення підлеглих на різних стадіях рішення проблеми.

2)Чітке формулювання (без інтерпретації) змісту висловлювання.

3)Розробка і використання єдиних критеріїв оцін­ки.

4)Контрастне порівняння дає можливість запобіг­ти невірних мотивів або поведінку інших.

5)Врахування потреб і чекань всіх працівників.

6)Залучення третьої сторони (арбітра) для обгово­рення спірних питань.

6. Критичний аналіз

1.Здійснюється на основі відкритості та щирості.

2.Вияснення дійсного стану і його наслідків.

3.Здійснюється на основі зв'язків між поведінкою підлеглого і наслідками його дій.

4.


8008839572650690.html
8008887320770003.html

8008839572650690.html
8008887320770003.html
    PR.RU™