Шикізат құрамын теориялық есептеу

Технологиялық шығын

Жұмыс күндерінің 1 жылдық санын анықтайтын формула:

1/0,843=1,18т

Минералды қоспаларды ескере отырып,ылғалдылық және технологиялық жогалтуга кеткен тастың шығыны:

А=1,18*100/(100-4)*(100-2)=1,25т

мұндағы (100-W) – тастың ылғалдылық коэффициенті;

(100-р) – технологиялық шығын коэффициенті.

Зауыт пен цехтың жұмыс істеу режимі

Зауыт пен цех бөлімінің атауы Жұмыс күні жылына Ауысым саны Ауысымның жұмыс істеу уақыты Жылдық қорының сағатына жұмыс істеу уақыты Ақаулық коэффициенті.
Ұсақтағыш бөлімше 3694,72 0,92
Күйдіру 8059,2 0,92
Майдалау 8059,2 0,92
Дайын өнімнің қоймасы 8059,2 0,92

Жылдық шикізат шығыны (гипс тасының)

Жұмыс күндерінің 1 жылдық санын анықтайтын формула:

Ср =365-(В+П) күн

мұндағы Ср -1 жылдық жұмыс күні;

365-1 жылдық күн саны;

В-демалыс күннің саны;

П – мереке күні.

Ср =365-(В+П)=251 күн

Тұтас алғанда кәсіпорынның және желілерін жекелеген бөлімшелерінің өндірістік қуаты мына формула бойынша анықталады,оның негізінде технологиялық жабдықтың жобалық қоры уақыты сағат бойынша есептелінеді :

Ұсақтау бөлімі үшін:Вр =251*2*8*0,92=3694,72

Күйдіру үшін: Вр =365*3*8*0,92=8059,2

Майдалау үшін: Вр =365*3*8*0,92=8059,2

Қойма үшін: Вр =365*3*8*0,92=8059,2

Пс =Пг *А, т/жыл

Где Пс – шикізаттың жылдық шығыны (гипс тасының);

А-қоспаларды және ылғал техникалық шыгындарды ескере отырып, шикізатты тұтыну шығыны;

Пг – дайын өнімнің өндірістік зауыттағы жылдық көрсеткіші.

Пс =100000*1,25=125000 т/жыл

Тәуліктік шикізат шығыны (гипс тасының):

Пжыл =125000 т/жыл

Птәу. =125000/365=34246,6 т/тәу

Пауыс =34246,6/3=114,15 т/ауысым

Псағ. күйдіру =125000/8760=14,26 т/сағат

Материалдық баланс

Материал атауы Шығын, т
жылдық тәуліктік ауысымдық сағаттық
Гипсті тас 34246,6 114,15 14,26
Өнімділігі
Гипс 273,9 91,3 11,4

Өнімділігі

Ұсақтағыш бөлімнің өнімділігі:

Пжыл. ұс. =125000 т/жыл

Птәулік. ұс. =125000/Ср =125000/251=498 т/тәулік

Пауысым. ұс. =Псут. /2=498/2=249 т/ауысым

Псағат =Пг /Вр =125000/4016=31,12 т/сағат

Күйдіру цехының өнімділігі:

Пжыл =100000 т/жыл

Птәулік =100000/Ср =100000/365=273,9 т/тәулік

Пауысым =Птәулік /3=273,9/3=91,3 т/ауысым

Псағат =Пг /Вр =100000/8760=11,41 т/сағат

Майдалау өнімділігі:

Пжыл =100000 т/жыл

Птәулік =Пжыл /365=273,9 т/тәулік

Пауысым =Птәулік /3=91,3 т/ауысым

Псағат =Пжыл /8760=100000/8760=11,41 т/сағат

Зауыт пен цехтың өнімділігі

Цех пен зауыттың атауы Өнімділігі, т
жылына тәулігіне ауысмы сағатына
Ұсақтағыш бөлімі Күйдіру цехы Майдалау цехы 273,9 273,9 91,3 91,3 31,12 11,41 11,41

Жабдықтарды есептеу

Шикізат қоймалары

Қоймалар шикізатын нормаға сәйкес сақтау,сондай ақ технологиялық жобалау және құрылыс индустриясының нормасына сәйкес салынып,жұмыс істейді .

Мынадай ретпен коймадагы өндірілген шыгынды есептеу :

1. Сақтау түрін таңдау кезінде зауыттың бас жоспарына қоймасының өлшемі мен оның орналасқан жерімен байланысуын талап етеді.

2.Стек өлшемдерін түрі мен пішініне байланысты сақтайды,және механикаландыру схемасы. Аудан және қойма сыйымдылығын мынадай формула бойынша анықталады:

F=

Мұндағы Vn – берілген материалдың қажетті сыйымдылығы үшін ( м3 ) ;

Нn – тетіктері бар схемаларды басып алатын, ал максималды жинақ биіктігін таңдап, механикаландыру негізінде шамамен 8 -12м стеки болып табылады:

F=1945/0,87*11=203,23м2 = 12 х18м,

Vn =100000*1,25*7/365*0,9*1,38=1930м3

Бункерлі материалдардың сусымалылығы

Сусымалы материал(белсенді минералды қоспалар,гипс,әктас,қож және т.б )алу және сақтау үшін өзін- өзі түсіру кеме деп аталатын бункер. Сүрлемнің тік бөлігіндегі тереңдігінің жартысынан астамы оның ең үлкен өлшемінен аспауға тиіс. Шанақтардың төменгі бөлігі шаршы ,дөңгелек немесе тікбұрышты болатын шұңқыр ретінде есептелген. Хоппер факторын толтыру ,әдетте ф=0.9 мынадай формула бойынша білдірді ф=V|V0, геометриялық V пайдалы сыйымдылығы V0 қатынасы болып табылады.

Бункер ұсақтағышты сақтау және құрылғының үздіксіз жұмыс 2- 5сағат шикізатns ұсақтау үшін арналған. Шығыс хоппер тесікті материалдың максималды мөлшері 4- 5есе көп болуы тиіс. Өнімнің ең төменгі мөлшері хоппер ашу үшін 800 мм алынған.

Шикізат есептеу сүрлемі сақтауға арналған резервуарлар мынадай формула бойынша өндірілген болуы мүмкін:

мұндағы П – сағатына бірлік өнімділігі (ұсатқыштар, шар диірмен, кептіргіштер және пештер);

n- сынақтардың сақтау уақыты(2-5 сағаттық);

- әдетте шанақтар болып табылатын циклді көрсеткіш 0,9;

- материалдың көлемдік салмағы, кг/м3 .

Гидро дробилкі үшін

Балғалы дробилкі үшін

Пеш үшін

Диірмен үшін

Ұнтақ материалдарды сақтауға арналған шанақтардың қоймалары

Vц =Ац *Сн /365* *К3 ,

мұндағы Ац – гипс зауытының өнімділігі, т/жыл;

Сн – жарғылық резервтің күндер саны (10-15суок);

- шанақтардың ішіндегі зарядталған салмақтагы гипстің орташа мөлшері (1,2-1,45);

К3 – 2 м дақылдың басына жетіспеушілігінесептеу коэффициентін толтыру әдетте 0,9болып табылады.

Vц =100000*13/365*1,45*0,9=2729,23

Нәтижесінде біз 2 данасын қабылдаймыз. F-8силостар, биіктігі – 25м.

Құрал- жабдықтар

№ п/п Жабдықтар атауы Түрі Өлшем бірлігі Нөмірі Жабдықтарға сипаттама
Жақты ұсақтағыш 600*110 т/ч мм мм мм кВт Берілген саңылаудың ені 600*900 Түсірілген саңылаудың ені 75*200 Өнімділігі 42-110 Мотор қуаты 75
Балғалы ұсақтағыш СМ19А т/ч мм мм т/ч Жүктелген дана мөлшері 80-300 Ұсатудан кейінгі дана мөлшері 0-25 Өнімділігі 35-150
Айналмалы пеш м Барабан мөлшері Диаметрі 2,2 Ұзындық 20 Төңкеріс саны 4-6 Өнімділігі 20
Фидерлік табақша РЧН-120-1 15,5 АО-42-4 м3 /ч об/мин об/мин т Сыйымдылығы 15 ке дейін Нөмірлік жылдамдығы Тістік қатынас I 5,5 Электр қозғалтқыш: күш 2,8 Төңкеріс саны 1500 Жалпы салмағы 1,34
Инерциялық апат
Силостар h=25 V=1256м3 8

6.Гипс зауыттарында өндірісті автоматтандыру және қауіпсіздік техникасы.

Гипс өнеркәсібінің қазіргі кәсіпорындары жоғары дәрежеде механикаландырылған.Заттарда транспортерлерді , элеватор, шпектор, майдалағыш және басқа да механизмдердің кеңінен қолданылуы, жекелеген механизмдерді іске қосу және ажыратудың белілі ретін сақтаудың қажеттілігін туындатады.

Қазіргі кезде жартылай су гипсті дайындау кезінде ұнтағыштардың жұмысы автоматты басқарылады, бункерді гипспен, шағылтаспен толтыру, қос сулы гипсті ұстауға арналған шахталық және басқа да ұнтағыштардың жұмысы қайнатқан қазанда гипсті күйдіру арқылы жүзеге асырылады.

Байланыстырғыш заттардың зауытында техникалық параметрлерді автоматты бақылау, негізгі және қосалқы механизмдерді орталықтан,қашықтан басқару және қайта қосатын және реттегіш құрылғыларды ,жекелеген технологиялық қондырғылар мен желістердің жұмысын автоматты реттеу арқылы жүзеге асырылады.Құрылыс гипсі мен басқа да байланыстырғыш заттарды шығаратын кәсіпорындарды жаңадан салу және қайта салуды жобалау, салу және пайдалану кезінде,<> және <> негізге алу қажет.

Гипстен және одан жасалатын бұйымдардың өндірісінде , еңбекке қолайсыз жағдайлар келесі жағдайлардан туындауы мүмкін: бөлме ішіндегі ауада шаң-тозаң мен ылғал концентрациясының жоғары болуы, пештер, су қайнайтын қазандар,кептіргіш барабандардың жылуының жеткіліксіз оқшаулануы және бөлмедегі түтін газдарының шыгуы және құю және улану қаупін туындатуымүмкін. Одан басқа жекелеген аппараттар мен механизмдердің айналып тұратын бөліктерінің дұрыс қоршалмауы тағы басқа.Шаң -тозаңмен күресу үшін , шаң жиналатын барлық технологиялық және тасымалдау жабдықтарын, қарауға және жөндеуге арналған тығыз жабылатын есіктері бар, бүтін тұтас темір қаптамалармен қаптау қажет.

Шаң және газ жиналатын жерлерге жалпы желдетуден басқа , пайда болған жерінде шаң мен газды жоюға арналған аспирациялар орнату қажет.

Қайнатқыш қазандардың кептіргіш барабандар мен басқа да агрегаттардың біз шығаратын құбырларын, шаң тозаңда ұстайтын шаң ұстағыш жүйеге жалғау қажет. Түтін газдары мен ауаны шаң сорғыш құрылғылармен тазарту қажет. Еңбектің қауіпсіз жағдайын жасау , барлық өндірістік процестердің технологиясын жетілдіру , толық механикаландыру және автоматтандыру арқылы қамтамасыз етілуі тиіс. Жалпы және жергілікті желдету жүйелері өндірістік жайлардың тиісті дәрежедегі санитарлық гигиеналық жағдайын қамтамасыз етуі тиіс.

Қорытынды.

Қоғамдық және түрғын ғимараттардағы ішкі көрінісін әрлегіш гипс.Әрлегіш гипс (цемент) — құрамында ластағыш қоспалары жоқ табиғи гипс тасы температурасы 550—700°С жағдайда күйдіріп алынған өнім. Күйдірілген гипсті ұнтақтау процесіңде оған көмір қышқылды алюминийді қосады.Әрлегіш гипстің түсі ақ, шығылыстыру коэффициенті 90%-дан асады. Ұстасу уақытының басталуы 1 сағат, аяқталуы 12 сағатқа дейін.Ақ гипстің 100—400 маркалары шығарылады.Әрлегіш гипсті құрылыста жасанды мәрмәр плиталарды, сәулеттік бұйымдар мен бөлшектерді дайындауда қолданады.Жогаргы температурада күйдірілген гипс — табиғи гипс тасын немесе ангидридті 800—1100°С температурада күйдіріліп алынған тұтқыр. Жоғарғы температурада күйдірілген гипстің 100, 150 және 200 маркалары шығарылады. Оның нағыз тығыздығы 2,8—2,9 г/см3, төгілмелі тығыздығы 900—1100 кг/м3. Жоғарғы температурада күйдірілген гипсті баяу ұстасатын тұтқырлар тобына жатқызады. Гипстердің басқа түрлеріне қарағанда суға төзімділігі жоғары. КНАУФ-Фунгенгипсті полимер қосылған құрғақ сылақ араласпа. Негізінен ішкі бөлме қабырғасының бетін тегістеуде қолданылады. КНАУФ-Перфилкс — арнаулы қоспалы, гипсті құрғақ тұтқыр негізіңдегі құрғақ желім араласпасы.

Қолданылған әдебиеттер
1. Бауман В.А «Стройтельные машины» справочник 1-2 том М: Машино-строение 1986 г.
2. Пчеменцев В.А, Виноградов А.В, «Охрана труда в производстве стройтельных изделий и конструкций» М: Высшая школа 1986 г.
3. Кушелев В.П «Охрана природы от загрезнении промышленными выбросами» М: 1979 г.
4. Ливчаг И.Ф, Воронов Ю.В «Охрана окружающей среды» М: Стройиздат 1988 г.
5. Китайцев В.А. «Технология теплоизоляционных материалов»
6. Торчаков Т.И, Баженов Ю.М «Стройтельные материалы» М: Стройиздат 1986 г.
7. Комар А.Г «Строительные материалы и изделия» М: Высшая школа 1983г
8. Сапожников М.Я, Дроздов Н.Е Справочник по оборудованию заводов строительных материалов


8006990026001171.html
8007027271144156.html

8006990026001171.html
8007027271144156.html
    PR.RU™