на дипломну роботу студенту

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема роботи__________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

керівник роботи Михайленко С.І., к.т.н., доцент

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”_____2012 року №___

2.Строк подання студентом роботи___________________________________________

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(Друга сторінка аркуша)

6. Консультанти розділів роботи

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв

7. Дата видачі завдання______________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка

Студент_________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи_________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток И

Зміст дипломної роботи магістра

ВСТУП. Відзначається актуальність теми роботи, мета роботи, основні задачі, методи досліджень, наукова новизна, практична цінність роботи, реалізація і апробація роботи, публікації, структура роботи і короткий її зміст.

1 ОГЛЯД СТАНУ ПРОБЛЕМИ. Розділ носить оглядовий характер і містить вихідні положення теоретичного і практичного плану, що є основою розробки.

2 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Представляється розробка нових оригінальних положень теоретичного характеру. Формулюються висновки на підставі проведених теоретичних опрацювань.

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Наводяться нові оригінальні практичні результати, які отримані на основі теоретичних розробок другого розділу. Пропонуються мета, план і методика експерименту з урахуванням заданих умов його проведення. Дається опис експериментальної установки. Розробляється методика обробки експериментальних даних з урахуванням діючих керівних матеріалів і стандартних програм ЕОМ. Здійснюються аналіз експериментальних даних та вибір технологічних режимів на основі методів оптимізації.

Обговорюються результати проведених теоретичних і експериментальних досліджень. Формулюються загальні висновки про придатність результатів дослідження для розв'язання поставлених у роботі задач. Даються рекомендації на підставі проведених досліджень теоретичного і практичного характеру. Розглядається можливість реалізації сформульованих рекомендацій (часткова або повна).

4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ. Розглядаються питання організації і планування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, керування науково-дослідними лабораторіями та іншими підрозділами, а також наукової організації праці в дослідницьких організаціях.

5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

ВИСНОВКИ. Формулюються висновки за результатами проведених досліджень. Оцінюється ступінь виконання завдання на роботу. Розглядається доцільність продовження досліджень з даної проблеми.

ВИКОРИСТАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

ДОДАТКИ

Примітка: При написанні пояснювальної записки кожний із її розділів повинен бути поданий підрозділами, що відбивають їхній конкретний зміст відповідно до теми роботи.

Додаток К

Приклад виконання титульного аркуша ПЗ

до дипломної роботи спеціаліста

Одеський національний політехнічний університет

Інститут радіоелектроніки і телекомунікацій

Кафедра електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

спеціаліста

на тему«ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МАКРОМОДЕЛЮВАННЯ БАЗОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЗ НА ОСНОВІ СхСАПР У СЕРЕДОВИЩІ LINUX»

Виконав: студент V курсу, групи РК-081

спеціальності 7.05090201-«Радіоелектронні апарати та засоби»

_______________ Л.К. Маслов

(підпис)

Керівник ________­­­­­­­_______ Д.В. Азаренко

(підпис) Рецензент ______________ Н.С. Тесленко

(підпис)

Одеса – 2013 року

Додаток Л

Зміст дипломної роботи спеціаліста

ВСТУП. Відзначаються актуальність теми роботи, мета роботи, основні задачі, методи досліджень, наукова новизна, практична цінність роботи і ступінь її реалізації, публікації, структура роботи і короткий її зміст.

1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. Формулюється загальна проблема досліджень. Надається коротка характеристика (огляд) стану теоретичних і практичних результатів з даної проблеми у вітчизняній та закордонній літературі. Обговорюються основні положення теорії і практики, надається висновок основних закономірностей, співвідношень, які описують розглядувані явища (процеси). Формулюється постановка задачі дослідження і можливі напрямки розв'язання задачі дослідження.

2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА. Розробляються план, методика проведення експерименту і обробки експериментальних даних. Надається опис експериментальної установки, складеної із вибраного обладнання. Обґрунтовується використання контрольно-вимірювальної апаратури. Виконується обґрунтований вибір технологічних режимів. Обговорюються результати експерименту та їхнього сходження з теорією і практикою. Формулюються конкретні рекомендації теоретичного, технологічного і конструкторського характеру та висновки про їхнє використання при конструюванні РЕА, МРТ і ЕП чи у виробництві.

3 КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА. Розглядається можливість реалізації сформульованих вище рекомендацій (часткової чи повної), наводяться в якості прикладів конкретні конструкторсько-технологічні рішення з посиланням на креслення, технологічну документацію чи інші додатки до ПЗ. При цьому конструкторські і технологічні рішення не потрібно доводити до розробки конструкторської і технологічної документації в повному обсязі, а можна обмежитись розробкою відповідних ескізів, креслень загальних видів, теоретичних креслень, методик, інструкцій та ін.

4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ. Проводиться техніко-економічне обґрунтування дипломної роботи та розрахунок економічного ефекту від розробки.

5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

ВИСНОВКИ. Формулюються висновки по результатах проведених досліджень та конструкторсько-технологічних наробіток. Оцінюється ступінь виконання завдання на роботу. Розглядається доцільність продовження досліджень та конструкторсько-технологічних наробіток.

ВИКОРИСТАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

ДОДАТКИ

Примітка: При написанні ПЗ кожний із її розділів повинен бути представлений підрозділами, які відбивають їхній конкретний зміст відповідно до теми роботи.

Додаток М

Приклад заповнення основних надписів

графічних матеріалів дипломного проекту

РК51.411202.001 СБ
Частотомір Складальне креслення Літ. Маса Масштаб
Змін. Арк. № докум. Підп. Дата У Д 3,5 1:1
Розроб. Павленко
Перевір. Кравчук
Аркуш 1 Аркушів 2
ОНПУ ІРТ ЕЗІКТ РК-051
Н.контр. Долматов

Рисунок М.1 – Основний надпис на першому аркуші

РК51.411202.001 СБ Ар-куш
Змін Арк. № докум. Підпис Дата

Рисунок М.2 - Основний надпис на наступних аркушах

Додаток Н

Типовий перелік графічного матеріалу

дипломного проекту

1. Схема електрична структурна РЕА/МРТ/ЕП.

2. Схема електрична принципова РЕА/МРТ/ЕП.

3. Креслення спеціалізованого електрорадіоелементу та СЕМ.

4. Креслення друкованих плат вузлів РЕА/МРТ/ЕП.

5. Креслення деталей конструкції РЕА/МРТ/ЕП.

6. Складальні креслення друкованих вузлів РЕА/МРТ/ЕП.

7. Складальне креслення РЕА/МРТ/ЕП.

8. Складальні креслення несучої конструкції РЕА/МРТ/ЕП.

9. Електромонтажне креслення РЕА/МРТ/ЕП.

10. Технологічне креслення.

Додаток П

Приклад виконання відомості електронних документів

ВІДОМІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

Поз. Позначення Найменування Номер аркуша
РК51.463201.001 Э1 РК51.463201.001 Э3 РК51.463201.001 МЭ РК51.463201.001 СБ РК51.301101.001 СБ РК51.468701.001 СБ РК51.758001.001 РК51.468301.001 СБ РК51.468301.002 СБ РК51.468301.001 Э3 РК51.758001. 002 РК51.671101.001 СБ РК51.685401.001 СБ РК51.757001.001 РК51.733001.001 РК51.731001.001 РК51.746001.001 РК51.741001.001 РК51.741001.002 - Схема електрична структурна РЕА/МРТ/ЕП Схема електрична принципова РЕА/МРТ/ЕП Електромонтажне креслення РЕА/МРТ/ЕП Складальне креслення РЕА/МРТ/ЕП Корпус. Складальне креслення Модуль підсилювача. Складальне креслення Плата друкована підсилювача Гібридна інтегральна схема (ГІС) управління. Складальне креслення ГІС управління (без корпусу). Складальне креслення ГІС управління. Схема електрична принципова Плата (ГІС) Трансформатор. Складальне креслення Котушка (трансформатор). Складальне креслення Каркас (трансформатор) Основа (деталь несучої конструкції (НК)) Кришка (деталь НК) Траверса (деталь НК) Панель (деталь НК) Стінка (деталь НК) Технологічне креслення

Склав______________________________________

(підпис) ПІБ

Перевірив___________________________________

(підпис) ПІБ

Додаток Р

Приклад виконання завдання до розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях"

ЗАВДАННЯ

на розробку розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у дипломній роботі (проекті) спеціаліста та в дипломній роботі магістра:

студента Ткачука Сергія Васильовича

групи РК- 081 факультету ІРТ

Дата отримання завдання

Консультації

Дата закінчення розробки

Тема дипломного проекту: Розробка автоматизованої системи підтримки прийняття рішень по управлінню складними технічними системами_________

Розділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" залежно від профілю дипломного проекту /дослідницький, технологічний, конструкторський або виробничий/, повинен включати:

1. Аналіз можливих небезпечних і шкідливих факторів, створених об'єктом проектування, а також пожежну небезпеку об'єкта проектування.

2. Розробку заходів, спрямованих на усунення або зниження шкідливого діяння виявлених факторів, основаних на нормативних документах /ДГСТ, СНіПП та інш./

3. Індивідуальне завдання, що являє собою детальну розробку одного-двох конкретизованих заходів, які забезпечують запобігання нещасних випадків та профзахворювань.

3.1. Тема індивідуального завдання Розрахунок продуктивності та вибір кондиціонерів

1.Рекомендована література Методичні вказівки для дипломного проектування «Розрахунок продуктивності та вибір кондиціонерів»; Охрана труда в машиностроении_ /Под ред.Е.Я. Юдина и С.В. Белова. 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1983. – 432 с.

2. Розділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" оформлюється окремим розділом із зазначенням підрозділів відповідно з п.п. 1, 2, 3.

Керівник проекту (роботи) Консультант з охорони праці та БНС

( ) ( )
"" 2013 р. "" 2013 р.


Навчальне видання

Методичні вказівки до дипломного проекту (роботи) спеціаліста та дипломної роботи магістра. Загальні положення та правила оформлення пояснювальної записки і графічних матеріалів для студентів спеціальностей 7.05090201, 8.05090201- “Радіоелектронні апарати та засоби”, 7.05090203, 8.05090203 - “Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки” та 7.05080201, 8.05080201 – “Електронні прилади та пристрої”

Укладачі: Ілля Миколайович Єрімічой

Василь Максимович Ніколаєнко

Анатолій Афанасійович Єфіменко


8006717718783214.html
8006794114019951.html

8006717718783214.html
8006794114019951.html
    PR.RU™